Lietuva
JAV
Lenkija
Ukraina  Vokietija

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV PASAULIETINIS NAMŲ MISIONIERINIS JUDĖJIMAS          
     Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...

Pratarmė
 

        Brangūs, mylimi Broliai ir Seserys Jėzuje Kristuje! Mieli šio rinkinio skaitytojai. Su nuostaba ir džiaugsmu norime pristatyti pirmuosius „Sargybos bokšto“ numerius, išleistus 1920 – 1923 metais. Dievo apvaizdos dėka į mūsų rankas pateko labai retas, lietuvių kalboje išleistas žurnalų rinkinys bei dar keletas leidinių. Tai ne tik lobis Tiesą pažinusiems Broliams ir Seserims, bet ir retas lietuviškos spaudos atradimas! Stebina to meto Lietuvos išeivių geras išsilavinimas ir lietuvių kalbos žinojimas. Tai taip pat įrodymas, kad Tarptautinėje Biblijos Tyrinėtojų veikloje, prasidėjusioje nuo 1870 m. ir vėliau vadovaujant  pastoriui C. T. Rusell‘iui iki pat Jo mirties 1916m. spalio 31 dienos, dalyvavo ir lietuviai. Todėl kur tik atrasit paminėta apie lietuvių veiklą apytiksliai iki 1921m. ir truputį vėliau, turėkite galvoje, kad  jie vadinosi Biblijos tyrinėtojais arba Biblijos studentais, jokiu būdu ne Jehovos liudytojais. Būtent šiuose „Sargybos bokšto“ žurnaluose ir atrasite J. F. Rutherford‘o  veiklą, vedančią prie organizacijos įkūrimo. Po 1925m. nesėkmingo veikalo pasirodymo“ Milijonai dabar gyvenančių nebemirs“  J. F. Rutherford‘as  tik 1931m.  įkuria Jehovos liudytojų organizaciją, kaip atsiribojimą nuo tos ankstesnės nesėkmės. Jau 1921m. „Sargybos bokšto“ žurnale rasite laiškus kur lietuviški Biblijos tyrinėtojų susirinkimai, esantys Čikagoje, Bostone ir kitur, spaudžiami  nesikišti į prezidento veiklą. Mat Biblijos tyrinėtojų susirinkimai tiek vyresniųjų rinkimus, tiek kitus klausimus jau tuomet spręsdavo demokratišku rinkimų būdu. Apie tai rasite iš br. C. T. Rusell‘io VI Šventraščio studijavimų tomo pateiktas ištraukas. Taip pat rasite laiškus iš Lietuvos skaitytojų. Su džiaugsmu galime pranešti, kad šio žurnalo „Sargybos bokštas“ pradėto leisti 1920 m. lietuvių kalba redaktoriumi, vienu iš pirmųjų pažinusių Tiesą brolių, buvo piligrimas J. R. Muzikantas ir taip pat lietuvis piligrimas S. Beneckas. Tai, kad jie jau tuomet buvo piligrimai ir Dievo Žodžiu tarnavo lietuviškiems Dievo žmonių susirinkimams, parodo, jog jų pasišventimas galėjo būti dar esant gyvam br. C. T. Rusell‘iui. „Sargybos bokšto“ žurnale atrasite ir straipsnių verstų iš 1913 metų originalo „Sargybos bokšto“ anglų kalba, straipsnių iš 4, 5 ir 6 Šventraščio studijavimų tomų, kurių Jehovos liudytojai niekuomet necituotų. Jau tuomet buvo reklamuojamos tokios knygutės lietuvių kalboje kaip: „Dieviškasis Plianas Amžių“ – rankvedys dėl Biblijos Tyrinėtojų, „Šešėliai Šventosios Šėtros“ – priedas prie 5-to Šventraščio studijavimų tomo, „Ką pasako Šv. Raštas apie Peklą?“ , Biblijos tyrinėtojų giesmynas ir t.t..  Kas nuostabiausia, kad prie šio „Sargybos bokšto“ rinkinio prenumeratos Čikagoje, šių ir kitų egzempliorių išsaugojimo ir 2015m. jų įsigijimo jau Lietuvoje prisidėjo senos kartos Tiesą pažinę  Biblijos tyrinėtojai lietuviai. Taip pat dėkojame visiems Broliams ir Seserims, prisidėjusiems savo laisvanoriškomis aukomis, kad šis ir kiti leidiniai būtų iš naujo padauginti ir įrišti. Bet ši istorija dar nesibaigia. Įdomiausia tai, kad piligrimas J. R. Muzikantas ir taip pat lietuvis piligrimas S. Beneckas suprato J. F. Rutherford‘o užmojus, spaudimą ir tai, kad Dievo veikla nepasireiškia matomose organizacijose ant žemės, bet kad Dievo žmonių vienybė yra Dvasinė ramybės ryšiuose, (Ef. 4:3-5, Heb. 12:23; 10:25) ne matomose organizacijose, bet Dievo žmonių demokratiškuose susirinkimuose. Ir štai piligrimas J. R. Muzikantas ir taip pat lietuvis piligrimas S. Beneckas vėl pasirodo viešoje veikloje ir ima leisti bei redaguoti kitą leidinį lietuvių kalba „Aušra“ – Kristaus čiabuvimo pranešėjas. Šis žurnalas taip pat yra svarbus Dievo žmonėms, nes buvo leidžiamas 1941- 1944 II-ojo Pasaulinio karo metais. Jo rinkinį taip pat galite įsigyti mūsų susirinkime Kaune (biblijosradijas-tv.lt ; biblijos-veliava.lt ). Vėl suaktyvėjo Biblijos tyrinėtojų veikla, vėl buvo rengiamos konvencijos  - dvasinės puotos Čikagoje, į kurias suvažiuodavo lietuviai broliai ir seserys iš Čikagos, Bostono, Niujorko bei kitų miestų. Tiek konvencijose tiek ir lietuviškuose susirinkimuose Dievo Žodžiu patarnavo piligrimas J. R. Muzikantas,  piligrimas S. Beneckas bei kiti. Toliau buvo leidžiami Biblijos tyrinėtojų įvairūs „Aušros“ leidiniai lietuvių kalba. Tačiau Tiesa į Lietuvą ateina dar ir kitu keliu. 1956 metais ją parveža iš Sibiro tremties iš Tuluno grįžęs br. Zenonas Širmulis. 1988 m. suburia tikinčiųjų susirinkimą Kaune. 1991m. tampa Pasaulietinio Namų Misionierinio Judėjimo (LHMM) evangelistu. 1993m., įsteigus „Biblijos Tyrinėtojų draugijos leidyklą“, redaguojama ir 1994m. išleidžiama knyga “Kūrimo fotodrama“,  1996m. išleidžiama knyga „Biblijos pažinimas“. Taip pat nuo 1996m. imta versti į lietuvių kalbą ir leisti „LHMM“ žurnalą „Dabartinė Tiesa ir Kristaus Epifanijos šauklys“. Viešai rodomi pačių sumontuoti vaizdo filmai bibline tematika. Taigi, Mylimieji skaitytojai, nuoširdžiai kviečiame susipažinti su visa šia Tiesos literatūra, o ypač su šiuo istoriniu žurnalų rinkiniu „Sargybos bokštas“. Telydi Jus visus Dangiškojo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė.

 

Su meile, Dievo žmonių Susirinkimas Kaune.  2015m. spalis

Pratarmė atsispausdinimui pdf formatu

 

  

 

Kiekvieną sekmadienį maloniai kviečiame į

biblijines paskaitas, kurios vyksta  1000 val.

PNM judėjimo salėje adresu: T. Masiulio g. 14-28, Kaunas.
Dienotvarkėje:
1000 — 1110 Paskaita iš Šventojo Rašto.
1110 — 1130 Pertrauka.
1130 — 1230 Berėjietiškas studijavimas.
Kviečiame visus besidominčius apsilankyti.


  

© 2009  Pasaulietinis namų misionierinis judėjimas